transporty77
77

Regulamin

I. Podstawowe definicje

 1. transporty77.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem url http://transporty77.pl, który jest serwisem internetowym o charakterze giełdy transportowej.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Ogłoszenie – podstrona transporty77.pl zwana także jako zlecenie, bądź trasa przewoźnika, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – podstrona transporty77.pl dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się za pośrednictwem loginu i hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań.
 5. Administrator – Astok Tomasz Kłosiński z siedzibą ul. Edmunda Bałuki 4/16, 70-406 Szczecin wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8522216341.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu transporty77.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik w momencie akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się ważna w okresie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 10 dni od dnia zamieszczenie informacji w serwisie transporty77.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do prawidłowego korzystania serwisu transporty77.pl jest dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa np(Opera, Chrome, Firefox, Brave, Edge) w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i CSS.
 2. Rejestracja konta, bądź zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą konta w serwisie transporty77.pl może aktywować, dezaktywować, edytować swoje ogłoszenia oraz ma pełny dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia..
 4. Konto staje się aktywne po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła. Po zakończeniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail prześlemy link do aktywacji konta (link aktywacyjny).
 5. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 6. Administratorzy nie biorą udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 7. Realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 8. Użytkownik może skontaktować się z publikującym ogłoszenie Użytkownikiem przez numer telefonu lub email udostępniony w ogłoszeniu.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń przesyłek, transportu i pracy w serwisie transporty77.pl jest bezpłatne.
 2. Użytkownik może posiadać i używać tylko jednego konta w serwisie transporty77.pl. W przypadku posiadaniu więcej niż 1 konta Administrator może skasować wszystkie konta należące do użytkownika. Zapis ten nie dotyczy Przedsiębiorstw, które wykorzystują kilka kont o takim samym adresie IP.
 3. Ogłoszenie dostępne jest w serwisie przez czas nieokreślony. Po upływie 7 dni od daty ważności ogłoszenia przechodzi ono do archiwum i dane kontaktowe Użytkownika przestają być dostępne. Aby odnowić ogłoszenie należy dodać kolejne o tej samej treści.
 4. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 5. Ogłoszenia w podstronie Przewoźnicy przed wyświetleniem się w serwisie muszą przejść pozytywną weryfikację Administratora, która może potrwać do 14 dni roboczych od chwili dodania ogłoszenia.
 6. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 8. Zakazane jest dodawanie ogłoszeń które:
  • Zawierają treści wulgarne, obrażające.
  • Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  • Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, obrażające mniejszości seksualne i etniczne. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
  • Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
  • Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  • Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
  • Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
  • Ogłoszeń innych niż jego kategorie i założenia giełdy transportowej, wszelkich sieci sprzedażowych.
  • Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;
  • Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
  • Materiałów erotycznych i pornograficznych;
  • Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu, jak i gadżetów erotycznych;
  • Środków farmakologicznych, zielarskich, narkotyków i innych substancji przyjętych za niezgodne z prawem;
  • Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  • Sprzedaży zwierząt;
  • Broni, amunicji, noży i innych przedmiotów uznawanych za broń;
 9. Zakazane jest kopiowanie całości treści lub części ogłoszeń i umieszczanie ich na innych stronach. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych użytkowników.

V. Zasady odpowiedzialności Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w ogłoszeniu w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników (wymiana handlowa, sprzedaż, zlecenie usługi, obsługa zlecenia, finanse) w ramach transporty77.pl
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z transporty77.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem, bądź usunięcia go z serwisu za złamanie regulaminu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  • łamią niniejszy Regulamin,
  • łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  • są powszechnie uznane za obraźliwe,
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z transporty77.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych na transporty77.pl, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z transporty77.pl Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem transporty77.pl mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Cennik dostępu


Cennik
Obowiązuje od 2024-03-07 (ceny brutto).

Dostęp 1 miesiąc: 30zł

Dostęp 3 miesiące: 80zł

Dostęp 6 miesięcy: 140zł

Dostęp 12 miesięcy: 260zł

Darmowy dostęp do danych kontaktowych jest ograniczony opóźnieniem 77 godzin od momentu dodania ładunku.